OLTIS s.r.o.

OLTIS s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „Nařízení“)
 
1. Správce osobních údajů
OLTIS s. r. o., se sídlem Olomouc, Dr. Milady Horákové 1200/27a, IČ 25369032, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16047, kontaktní e-mail: gdpr@oltis.cz, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 
2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 
3. Zdroje osobních údajů:

·       přímo od subjektů údajů,

·       veřejně přístupné rejstříky,

·       seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)


4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

·       adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. firma, kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace)

·       popisné údaje (např. bankovní spojení, datum)

·       další údaje nezbytné pro plnění smlouvy


5. Kategorie subjektů údajů:

·       zákazník správce

·       dodavatel služby

·       jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci


6. Kategorie příjemců osobních údajů:

·       zpracovatel

·       státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy


7. Účel zpracování osobních údajů

·       účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

·       jednání o smluvním vztahu

·       plnění smlouvy

·       ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

·       archivnictví vedené na základě zákona

·       plnění zákonných povinností ze strany správce

·       ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů


8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 
10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

·       osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu,
a to za výše uvedených podmínek,

·       důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je zájem subjektu údajů o zasílání informací a pozvánek, případně obchodních nabídek k pořádaným akcím související
s činností správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

·       správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

·       správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

·       subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.